Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webovej stránky je: DERMATOP s.r.o., IČO 44337370, DIČ 2022658264, Rudolfa Jašíka 504, 958 01 Partizánske; email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; telefón: 0948 111 551.

Prevádzkovateľ spravuje informačné systémy, v ktorých sú spracúvané Vaše osobné údaje, ako osobné údaje dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a v čo najväčšej miere dbá na ochranu osobných údajov dotknutých osôb.

Dôvody spracúvania osobných údajov

Spracúvanie poskytnutých osobných údajov je súčasťou hlavnej činnosti prevádzkovateľa. Bez ich poskytnutia a spracovania by svojim klientom a potenciálnym záujemcom nemohol poskytnúť služby v požadovanom rozsahu.

Zásady spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe zákona, čo znamená že aj bez priameho súhlasu dotknutej osoby môže spracúvať jej osobné údaje pre výkon svojej činnosti. Základom pre takéto spracovanie sú príslušné právne predpisy a umožňuje prevažne kontakt s dotknutou osobou, ktorou môže byť zákazník alebo záujemca o služby. Slúži tiež na zabezpečenie obchodného styku a zabezpečenie obchodných vzťahov, fakturáciu za poskytnuté služby.

Ak neexistuje zákonný dôvod alebo oprávnený záujem, prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len na základe súhlasu.

Pri návšteve webovej stránky prevádzkovateľa sú niektoré informácie spracovávané automaticky. Ide napríklad o IP adresu, dátum a čas prístupu na stránku, informácie o webovom prehliadači, nastavení jazyka, operačnom systéme, navštívených podstránkach. Tieto informácie sú v záujme ochrany súkromia anonymizované, takže ich nemožno priradiť ku konkrétnemu používateľovi.

Pri návšteve webovej stránky automaticky spracovávame aj súbory cookies. Viac o ich nastavení sa dočítate na stránke o cookies.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje ktoré spracúva prevádzkovateľ, môžu byť spracúvané aj tretími stranami, ak takto rozhodne prevádzkovateľ, alebo tak vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak prevádzkovateľ rozhodne o poskytnutí údajov tretím stranám, dbá na dôsledný výber partnerov, ktorí dodržiavajú vysoké štandardy ochrany osobných údajov.

Osobné údaje môžu byť spracované v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím krajinám, ak ich právny režim zaručuje adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • spolupracujúce pri dodaní služieb a tovaru
 • realizujúce platby na základe zmluvy
 • partneri zabezpečujúci služby v oblasti reklamy, marketingu a merania
 • obchodní partneri zabezpečujúci plnenie právnych povinností v oblasti služieb, účtovníctva, daní, personalistiky a výkon podnikateľskej činnosti
 • obchodný partneri zabezpečujúci fyzický a programový servis a služby v oblasti informačných technológií a systémov
 • orgány verejnej správy, ak povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu

Účel spracovania a druhy osobných údajov

 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom
 • vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (zasielanie obchodných oznamov)
 • súhlas so spracovaním údajov pre účely poskytovania priameho marketingu v prípade, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služby
 • aktivity v oblasti reklamy a marketingu a vyhodnocovanie ich výkonnosti

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

Práva dotknutej osoby

Máte právo:

 1. Požadovať vaše osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva a týkajú sa vás ako dotknutej osoby
 2. Na opravu, zmenu, obmedzenie a vymazania vašich údajov
 3. Namietať proti spracovaniu osobných údajov
 4. Na prenosnosť osobných údajov
 5. Podať sťažnosť alebo návrh na kontrolu dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov
 6. Kedykoľvek odvolať udelený súhlas

Ak máte akékoľvek otázky súvisiace s ochranou osobných údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa na zverejnených kontaktoch.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje získané z dôvodu objednania tovaru, služieb, zabezpečenia zmluvných vzťahov a vystavených faktúr sú uchovávané 10 rokov, prípadne po dobu v súlade s príslušným zákonom.

Osobné údaje získané z kontaktných formulárov spracúva prevádzkovateľ 2 roky.

Osobné údaje získané pre potreby reklamy a marketingových účelov sú spracúvané po dobu trvania záujmu o tieto informácie.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára alebo vykonaním registrácie na webových stránkach prevádzkovateľa potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Odoslaním kontaktného formulára z webových stránok prevádzkovateľa potvrdzujte, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.